กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

กลุ่มโรคผิวหนัง

กลุ่มโรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง

กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุง

กลุ่มโรคติดเชื้อจากหนู