มูลนิธิขวัญชุมชน

มูลนิธิขวัญชุมชน ทำงานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขและลดปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลที่ทำให้ผู้หญิง เด็ก และเยาวชน กลายเป็นคนชายขอบในมิติสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน และสนับสนุนผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ พร้อมไปกับการสานพลังความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการทำงานเพื่อชุมชน

ปัญหาที่พบ

– เด็กเปราะบางในพื้นที่ต้องการอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ สบู่ ผ้าอ้อม ข้าวสาร อาหารแห้ง
– พ่อแม่ต้องหยุดงานไม่มีใครรับจ้างให้ทำงานเพราะสถานประกอบการหยุดและปิดตัวลงหลายแห่ง
– เด็กๆซึ่งเป็นลูกของพวกเขายากลำบากมากทั้งในด้านอาหาร และ สุขภาพ

เด็ก

ผู้สูงอายุ

จำนวน 600 คน

ข้อมูลการติดต่อ
นางสุภาพร ทองสุข และ นางสาวภัสรา พระแก้ว

ที่อยู่จัดส่ง :
มูลนิธิขวัญชุมชน เลขที่ 280/3 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรหามูลนิธิ
0817905876
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

ยาสามัญประจำบ้าน (ชุด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

เจลแอลกอฮอล์ (ขวด)

ยังต้องการอีก200

ยอดบริจาคแล้ว 0

น้ำยาทำความสะอาด (ขวด)

ยังต้องการอีก104

ยอดบริจาคแล้ว 96

นมผง (กระป๋อง)

ยังต้องการอีก60

ยอดบริจาคแล้ว 0

ผ้าอ้อมเด็ก (ห่อ)

ยังต้องการอีก59

ยอดบริจาคแล้ว 1