WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63


15 มิถุนายน 2563 ในเดือนมิถุนายนนี้ InfoAid ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและอัพเดทความเคลื่อนไหว ทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/InfoAidPlatform/ เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาคสามารถติดต่อเราได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 🙂

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

น้ำใจแห่งการแบ่งปัน

กรมป่าไม้บริจาคเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ หน้ากากผ้า และเงินสด ให้กับมูลนิธิและสำนักงานสาธารณสุข เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ติดต่อ InfoAid เพื่อประสานงานมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจำนวน 800 หลอด และเงินสดมูลค่า 5,000 บาทให้แก่มูลนิธิและสำนักงานสาธารณสุขหลายแห่ง อีกทั้ง คุณศศิธร ตัวแทนผู้ประสานงานยังได้รวบรวมหน้ากากผ้าจำนวนกว่า 200 ชิ้น มาบริจาคในนามบุคคลอีกด้วย โดยของทั้งหมดนี้ได้กระจายไปถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

– เจลแอลกอฮอล์ 300 หลอดพร้อมเงิน 5,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม​ ในพระอุปถัมภ์​ฯ

– เจลแอลกอฮอล์ 100 หลอด ให้แก่มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

– เจลแอลกอฮอล์ 400 หลอด ให้แก่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท 

– หน้ากากผ้าจำนวน 100 ชิ้น ให้แก่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ต.ป่ามะม่วง จ.ตาก

– หน้ากากผ้าจำนวน 24 ชิ้น ให้แก่ศูนย์บริการคนพิการ ต.ชมภู จ.เชียงใหม่

– หน้ากากผ้าจำนวน 50 ชิ้น ให้แก่สำนักงานสาธารณสุข อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย MQDC และ กลุ่ม Perfect Market ประสานงานผ่าน InfoAid เพื่อบริจาคถุงขยะสำหรับขยะติดเชื้อ (ถุงแดง) ให้แก่ โรงพยาบาลและเครือข่ายที่ทำงานกับกลุ่มผู้เปราะบางกว่า 42 หน่วยงานทั่วประเทศ  

จากสถานการณ์โรคระบาด ทำให้ปริมาณขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เก็บขยะ ต่อชุมชน และต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ถุงคัดแยกขยะจึงมีความจำเป็นเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับกับการเก็บและทิ้งขยะประเภทนี้อย่างปลอดภัยที่สุด

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ได้ประสานงานผ่าน InfoAid เพื่อบริจาค “ถุงแดงซิปล็อคจำกัดเชื้อ” เพื่อคัดแยกขยะติดเชื้อ กว่า 6,000 ถุง ให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลเครือข่ายของ InfoAid 14 แห่ง ทั่วประเทศ 

ส่วนกลุ่ม Perfect Market กลุ่มตลาดออนไลน์หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสรามคำแหง/ลาดกระบัง ได้ติดต่อกับโรงงานโดยตรงเพื่อผลิตถุงแดงสำหรับขยะติดเชื้อ และประสานงานผ่าน InfoAid เพื่อบริจาคถุงสำหรับขยะติดเชื้อจำนวน 8,000 ถุง แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข 29 แห่ง ทั่วประเทศ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ข้อมูลเครือข่ายหน้างานประจำสัปดาห์  + +

 

เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม

เกี่ยวกับมูลนิธิ

องค์กรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชน และให้ความรู้ด้านต่างๆ  อาทิ คุณธรรม จริยธรรม,
สุขอนามัยทางเพศ, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การคุมกำเนิด ทำงานกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กทั่วทั้งจังหวัดมหาสารคาม 

ผลกระทบจากโควิด-19

จากการสำรวจของมูลนิธิ พบว่ามีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดประมาณ 380 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบทางอ้อมจากการที่ผู้ปกครองของเด็กกลับมาอยู่ที่บ้านเนื่องจากไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเพิ่มขึ้น ส่วนเด็กปฐมวัยพบว่าใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มากขึ้นหรือมากเกินไป ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์และปฏิบัติตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์มากขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการ ทำให้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้นแต่ยังต้อง
เฝ้าระวัง และดูแลต่อไป

การทำงานช่วงโควิด

มีการติดต่อกับเครือข่ายในชุมชนผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆเพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม นอกจากนี้ มูลนิธิยังช่วยเหลือสภาพเศรษฐกิจของชุมชน โดยจ้างคนในชุมชนทำหน้ากากผ้าเพื่อเสริมสร้างรายได้ การทำงานของมูลนิธิเน้นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และได้ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไปแล้ว เป็นการมอบถุงยังชีพให้แก่ 35 ครอบครัว/  หน้ากากผ้าสำหรับเด็ก  149  คน/ เจลแอลกอฮอล์ (150 มก.) 382 หลอด โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนเทใจ

 

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2542 จากการรวมกลุ่มของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ร่วมผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้ชื่อว่า “ชมรมพ่อแม่” และพัฒนามาเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีเป้าหมายชัดเจน คือ  “เพื่อความเข้มแข็งของครอบครัวไทย”

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ทำหน้าที่ประสานและสร้างความตระหนักในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม โดยนำเสนอกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเรียกร้องต่อรองสิทธิอันพึงมีของครอบครัว  พันธกิจที่สำคัญของมูลนิธิ คือ ส่งเสริมให้พ่อแม่ในระดับชนชั้นกลางได้ใช้โอกาสในการเป็นพ่อแม่อย่างมีคุณค่า และทำหน้าที่พ่อแม่ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีแกนนำในพื้นที่ร่วมกับหลายเครือข่ายที่สนับสนุน คอยสำรวจการใช้ชีวิตของคนในชุมชน และปัญหาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพร่า

งกาย ปัจจุบันมีพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 200 ครอบครัว ในจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ทำงานกับแกนนำกลุ่มผู้พิการ / ชุมชนร่มเกล้า ประมาณ 100 ครอบครัว และโครงการอื่นๆ 

ผลกระทบจากโควิด-19

หลายครอบครัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาด เช่น การขายอาหารในโรงเรียน เพราะโรงเรียนปิดทำการ ทำให้ครอบครัวเหล่านี้ขาดรายได้  ส่วนในด้านสุขภาพนั้น หากครอบครัวมีสมาชิกที่สุขภาพไม่แข็งแรง ในขณะที่หัวหน้าครอบครัวยังต้องไปทำงานข้างนอก จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องความเสี่ยงในการติดเชื้อเป็นอย่างมากและต้องระมัดระวังกว่าปกติ หรือบางครั้งไม่สามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ ณ ปัจจุบัน มีบางครอบครัวที่สามารถกลับมาทำงานตามปกติได้แล้วตามคำสั่งของรัฐ แต่ก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีรายได้เป็นปกติ 

การทำงานช่วงโควิด

ทางมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวได้ปรับเปลี่ยนการทำงานจากการทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและการให้ความรู้แก่พ่อแม่ ในช่วงเวลาปกติ เป็นการทำโครงการกับครอบครัวที่มีปัญหาด้านการเงินหรือสุขภาพในช่วงวิกฤต โดยสนับสนุนอาชีพและการหารายได้ของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเทใจ และ InfoAid

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โครงการความช่วยเหลือเด่นที่ต้องการเงินทุนสนับสนุน    +  +

โครงการพัฒนาฝีมือช่างชุมชนในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อสร้างอาชีพ

ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานรายวันจำนวนมากต้องตกงานและกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการจ้างงาน การอบรมแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการในชุมชน มูลนิธิขวัญชุมชนจึงริเริ่มโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการตามหลัก อารยสถาปัตย์ (universal design) อาทิ การปรับปรุง ห้องน้ำ ทางลาด ราวจับสำหรับผู้พิการ, ปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้เหมาะกับ
ผู้พิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังดำเนินการวัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงว่าสามารถช่วยให้ผู้พิการใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้มากขึ้นหรือไม่อีกด้วย โดบมีเป้าหมาย คือ ให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้ผู้ที่ต้องดูแลมีเวลาออกไปทำงานข้างนอกได้เพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน มูลนิธิขวัญชุมชน ได้ปรับปรุงที่พักอาศัยที่มีผู้พิการสูงอายุไปแล้วกว่า 30 หลัง โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ 

เพื่อเป็นการขยายผลการทำงาน มูลนิธิจึงตั้งเป้าปรับปรุงที่พักอาศัยอีก 50 หลัง และมีแผนจะดำเนินโครงการในจังหวัดอื่นต่อไปในอนาคต โดยมีแผนการดำเนินงานเบื้องต้น ดังนีั

  1. ทำการฝึกอบรมช่างชุมชนเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ (ไม่เกิน 100 คน / จังหวัด)
  2. ทำการปรับปรุงที่พักอาศัยสำหรับผู้พิการ 50 หลัง (งบประมาณ 40,000 บาท / หลัง)  

การสนับสนุนที่ต้องการ 

  1. งบประมาณในการดำเนินโครงการ (เงินให้เปล่า / เงินกู้)
  2. วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการปรับปรุง

ตัวอย่างการปรับปรุง

มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลรัตนบุรี พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร.พ.ส.ต.กุดขาคีม อสม. และอ.กตัญญู หอสูติสิมา คุณชูนันท์ วะมะขันธุ์ จากศูนย์อยู่ดีมีสุข คณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่และคุยกับผู้อยู่อาศัย เพื่อประเมินการปรับปรุงบ้านของผู้พิการ จากการประเมินเบื้องต้น ได้ข้อสรุปว่าต้องทำการปรับปรุงห้องน้ำ ทางลาด และราวจับสำหรับเดินจากเตียงไปห้องน้ำ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

ชมวิดีโอการปรับปรุงพื้นที่

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ความต้องการเร่งด่วนประจำสัปดาห์ :

โรงพยาบาล และเครือข่ายองค์กรที่ทำงานกับกลุ่มผู้เปราะบาง ขอรับบริจาคยากันยุง

เมื่อเริ่มเข้าฤดูฝน ทำให้หลายๆ พื้นที่มียุงชุกชุมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นพาหะนำโรคร้ายหลายชนิด เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา และ มาลาเรีย ดังนั้น จึงมีหลายหน่วยงานประสานงานผ่าน InfoAid เพื่อขอรับบริจาคโลชั่นกันยุงหรือสเปรย์ไล่ยุง สำหรับโรงพยาบาล และเครือข่ายพื้นที่ที่หน่วยงานของตนดูแลอยู่ ดังนี้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

น้ำใจ แห่งการแบ่งปันคือกำลังใจหนึ่งที่สำคัญ

แด่กลุ่มเปราะบาง และบุคลากรทางการแพทย์

ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยพิบัติอื่นๆ

 

หากคุณสนใจร่วมสนับสนุน สามารถติดต่อ InfoAid ได้ที่

www.infoaid.org หรือโทร 095-464-5669

 

 

Download NEWSLETTER ฉบับเต็ม  (Click)

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 08/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบาง 08 มิถุนายน 2020