แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ตำบลหนองบัวใต้ จังหวัดตาก

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ เป็นแผนงานที่ดำเนินงานภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งแผนงานที่ทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม มุ่งให้สังคมไทยมีความเป็นธรรมทางเพศมากขึ้น และผู้หญิงในสังคมไทยสามารถเข้าถึง “สุขภาวะ” ได้มากขึ้น

ปัญหาที่พบ

– ผู้พิการที่ประสบปัญหาบ้านเรือนเสียหายจากพายุฤดูร้อนในช่วงช่วงวิกฤต COVID-19
– ไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ
– อาหารไม่เพียงพอ

คนพิการ

ข้อมูลการติดต่อ
นางสาวปาจรีย์ เปี้ยวนิ่ม

ที่อยู่จัดส่ง :
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ม.1 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก 63000

โทรหามูลนิธิ
082-499-5353
สำหรับผู้บริจาคที่ทำการส่งมอบสิ่งของให้กับทางมูลนิธิแล้ว

กรุณากรอกข้อมูลเพื่ออัปเดตความต้องการและการส่งมอบ

ข้อมูลการส่งมอบสิ่งของ

ความต้องการขององค์กร

Related Posts

WEEKLY NEWSLETTER 29/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 30 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 22/06/63
โรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 22 มิถุนายน 2020
WEEKLY NEWSLETTER 15/06/63
ของใช้ส่วนตัวโรงพยาบาลกลุ่มเปราะบางความต้องการ 16 มิถุนายน 2020